Tarafından   12 Şubat 2013

DELIX 5 MG 28 TABLET PROSPEKTÜS BİLGİLERİ DELIX 5 MG 28 TABLET delix ne için kullanılır,yan etkileri,,delix nasıl kullanılır, delix nedir Delix  Kombinasyon preparatlı tedavinin endike olduğu esansiyel hipertansiyonda kullanılır.

Endikasyonlar:
Kombinasyon preparatlı tedavinin endike olduğu esansiyel hipertansiyonda kullanılır.

Kontrendikasyon:

Delix 2.5 PLUS aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır : – ramipril, hidroklorotiazid, diğer tiazid diüretikleri, sülfonamidler veya yardımcı maddelerden herhangi birine ( ” Formül ” bölümüne bakınız ) aşırı duyarlığı olan hastalarda. – anjionörotik ödem geçmişi olan hastalarda (ayrıca ” Advers etkiler ” bölümüne bakınız). – 1.73 m2 vücut yüzey alanı başına kreatinin klirensi 30 ml/dak ‘nın altındaki şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve diyalizdeki hastalarda (hidroklorotiazid etkisiz). – renal arterin hemodinamik etkili stenozu, bilateral arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde – sol ventrikül kan akımında hemodinamik olarak önemli derecede güçlük olan hastalarda (örn. aort veya mitral kapak darlığı).

Delix 2.5 PLUS tedavisini takiben kötüleşebilecek belirgin vücut elektrolit içeriği bozukluğu olan hastalarda (örn. hipokalemi, hiponatremi veya hiperkalsemi) (elektrolit bozukluğu ilerlemesi veya hayatı tehdit edici olabilen kan basıncı düşüklüğü veya böbrek yetmezliği riski). – şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (sıvı ve tuz dengesizliği riski) – gebelik sırasında – emziren annelerde ACE inhibitörü tedavisindeki hastalarda, diyaliz yapılması gerektiğinde bazı yüksek-akım membranlarıyla (örn. poliakrilonitril zarlar) kullanılırsa diyalizde şoka kadar gidebilen, hayatı tehdit eden, hızlı başlangıçlı ve allerji benzeri (anafilaktoid) reaksiyonlar bildirilmiştir (membran üreticisinin talimatlarına da bakınız).

Delix 2.5 PLUS ve bu tip zarların bir arada kullanılmasından (örn. acil durumlarda veya hemofiltrasyon için) başka zarlar kullanarak veya ACE inhibitörsüz bir tedaviye geçerek kaçınılmalıdır. Benzer reaksiyonlar dekstran sülfat ile düşük dansiteli lipoprotein apheresisi sırasında gözlenmiştir. Bu nedenle, bu metod ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar :

Delix 2.5 PLUS tedavisi düzenli tıbbi gözetim gerektirir. Genellikle tedaviye başlanmadan önce dehidratasyon, hipovolemi veya tuz noksanlığının giderilmesi önerilir. (ancak birlikte kalp yetmezliği olan hastalarda bu aşırı volüm yüklenmesi riski gözönünde bulundurularak dikkatle değerlendirilmelidir). Kan basıncında görülebilecek belirgin düşme ve olası böbrek fonksiyon bozukluğu ihtimalinin artmış olması sebebiyle aşağıdaki hasta grupları tedavinin başlangıcında ve aynı zamanda da gidişi sırasında dikkatle takip edilmelidir. – ağır ve özellikle malign hipertansiyonlu hastalar. – hipertansiyonla birlikte ağır kalp yetmezliği olan hastalar. – sıvı veya tuz eksikliği olan veya ortaya çıkma ihtimali bulunan hastalar – önceden diüretik ilaçlarla tedavi görmüş hastalar.

– hemodinamikle ilişkili renal arter stenozu olan hastalar. İstenmeyen oranda bir kan basıncı düşmesinin belirgin bir risk teşkil edeceği hastalarda dikkatli takip gereklidir. İlk dozdan sonra ve daha sonra her doz yükseltilmesinde kan basıncında ani düşüş olmayana kadar kan basıncı ölçümü tekrar edilmelidir. Kan basıncı arzu edilmeyecek derecede düşerse, hasta sırtüstü ve ayakları havada olacak şekilde yatırılmalı, diğer tedbirler ile birlikte eksilen sıvı veya hacim replasmanı yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonunun özellikle tedavinin ilk haftalarında kontrol edilmesi önerilir. Vasküler böbrek hastalığı, önceden mevcut böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda dikkatli kontrol gereklidir.

Delix 2.5 PLUS tedavisi serumdaki sodyum, potasyum, kalsiyum, ürik asit, ve kan glukozunun düzenli olarak izlenmesini gerektirir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastaların serumdaki potasyum miktarının daha sık izlenmesi gereklidir.

 Aynı zamanda potasyum tutucu diüretiklerle (örn. spironolakton) veya potasyum tuzlarıyla tedavi edilen hastalar ise çok sık kontrol edilmelidir. Lökopeni olup olmadığını gözlemek için lökosit sayılarının düzenli olarak takip edilmesi önerilir. Lökopeni kaynaklı immun yetmezlik belirtileri, trombopeniye bağlı kanama eğiliminin gözlenmesi durumunda da kan tablosu kontrol edilmelidir Yüz bölgesinde şişme, dilde kabarma veya yutma, nefes alma güçlüğü durumunda anjionörotik ödem ihtimali düşünülmelidir. Hasta bu gibi durumlarda derhal doktora başvurmalı ve bir sonraki Delix 2.5 PLUS dozunu almamalıdır. Dil, boğaz veya larenks anjionörotik ödemi hayatı tehdit edici olabilir, bu yüzden gereken acil tedbirlerin alınmasını gerektirir. Delix 2.5 PLUS’ın çocuklardaki kullanımına dair henüz yeterli bilgi mevcut değildir.

Yan etkileri:

Delix 2.5 PLUS, diğer ACE inhibitörleri, veya karşılaştırılabilir diüretikler ile tedavi sırasında aşağıdaki advers etkiler gözlenmiştir ve dolayısıyla ortaya çıkabilir. Kan basıncı Bilhassa tedavinin başlangıcında, bazen konsantrasyon bozukluklarıyla birlikte seyreden sersemlik ve reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflık ve baş dönmesi gibi semptomlar vazodilatasyon, veya yüksek kan basıncının arzu edilen değere inmesinin bir sonucu olarak oluşabilir. Kan basıncındaki aşırı düşmeyi taşikardi, palpitasyon, bozulmuş ortostatik düzen, denge bozuklukları, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görme güçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik ve aşırı uyku hali gibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra senkop da oluşabilir. Nadir durumlarda, kardiyak aritmiler oluşabilir, örn. kan basıncındaki aşırı düşme veya elektrolit denge bozuklukları buna neden olabilir.

Delix 2.5PLUS ilk dozu alındıktan ve daha sonraki bir dönemde doz yükseltildikten sonra kan basıncında arzu edilmeyen bir düşüş olabilir. Bazen ilerleyerek hayati tehlikesi olan şoka sebep olabilen kan basıncındaki belirgin düşüş daha çok – ağır ve özellikle malign hipertansiyonlu hastalarda, – özellikle hipertansiyonla beraber ağır kalp yetmezliği olanlarda, – önceden diüretik tedavisi görmüş olanlarda, – sıvı ve tuz kaybı olanlarda, – hemodinamiğe etkili renal arter stenozu olanlarda görülebilir. Vasküler stenoz’a bağlı perfüzyon bozuklukları Delix 2.5 PLUS tedavisi sırasında şiddetlenebilir. Kan basıncındaki ileri derecede bir düşüşün sonucu olarak, esasen koroner kalp hastalığı olan veya beyni besleyen damarların akım yavaşlatıcı daralması söz konusu olan hastalarda kalp kasında veya beyinde hayatı tehdit eder derecede iskemi oluşabilir. Yeterli kan basıncına ve sıvı dengesine ulaşıldığında, Delix 2.5 PLUS tedavisine genellikle devam edilebilir.

Böbrek ve elektrolit dengesi Delix 2.5 PLUS tedavisi sırasında, böbrek fonksiyonunda bozulma olabilir, bazı durumlarda bu hayati tehlikesi olan akut böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir, özellikle – renovasküler hastalığı olan hastalarda – böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda. – özellikle kalp yetmezliğinin eşlik ettiği hastalarda, kan basıncında daha belirgin bir düşmeyle birlikte. İzole vakalarda, hidroklorotiazidle tedavi sırasında interstisyel nefrit gelişebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olarak, serumdaki kreatinin ve serumdaki üre artabilir. Önceden var olan proteinüri ağırlaşabilir. Bununla beraber, özellikle diyabetik nefropatili hastalardarenal protein salınımı da azalabilir. Delix 2.5 PLUS, özellikle kısıtlı tuz alımıyla birlikte, serumdaki sodyum konsantrasyonunda bir düşmeye neden olabilir . Hidroklorotiazid hiperkalsemi kadar hipokloremi, hipomagnezemi gelişimine sebep olur. Ayrıca, Delix 2.5 PLUS metabolik alkaloz gelişimine veya şiddetlenmesine yardım eder.Ramipril serumdaki potasyum konsantrasyonunda bir artışa, buna karşılık hidroklorotiazid potasyum konsantrasyonunda bir düşmeye neden olur.

Bu nedenle, Delix 2.5 PLUS tedavisi sırasında serum potasyum konsantrasyonunda hem bir azalma hem bir artma görülebilir. Serum potasyum konsantrasyonundaki artışa özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda veya potasyum tutucu diüretikler ve potasyum tuzları birlikte verildiğinde rastlanır. Elektrolit dengesindeki bozukluğun genel belirtileri yorgunluk, baş ağrısı, uyuşukluk, uykulu hal, konfizyon, apati, kas krampları, tetani, kas zayıflığı, gastrointestinal bozukluk ve aşırı susamadır. Özellikle tedavi başlangıcında sıvı atılımında geçici artış görülebilir. Bu hidroklorotiazidin diüretik etkisinin ve kardiyak rekompansasyonun işareti olabilir. Sıvı atılımının artması halinde -bilhassa yaşlı hastalarda- hemokonsantrasyon veya özellikle şiddetli vakalarda tromboz görülebilir. Deri, kan damarları, anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar Çok nadir bazı hallerde Delix 2.5 PLUS ile tedavi sırasında anjionörotik ödeme rastlanmıştır.   

Etkileşimi:

Delix 2.5 PLUS diğer maddeler veya materyallerle birlikte kullanıldığında aşağıdaki etkileşmeler düşünülmelidir : Antihipertansif ajanlar ve antihipertansif etkili diğer ilaçlar (örn. nitratlar, trisiklik antidepresanlar, anestezikler) : Antihipertansif etkinin potansiyalize olma ihtimali gözönünde bulundurulmalıdır (diüretikler için ” Uyarılar / Önlemler ”, ” Advers etkiler ” ve ” Kullanım şekli ve dozu ” bölümüne bakınız). Tuz :Diyetle yüksek miktarda tuz alımıyla antihipertansif etkide olası azalma. Ağrı ve enflamasyonun kontrolünde muayyen ilaçlar (nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, asetilsalisilik asit ve indometazin gibi ): Akut böbrek yetmezliği gelişebileceği gibi Delix 2.5 PLUS etkisinde olası azalma. Pressör aminler ( örn. epinefrin ) : Pressör aminlerin etkisinde olası azalma. Kortikosteroidler, karbenoksolon, büyük miktarlarda meyan kökü, laksatifler (uzun süreli kullanımda) ve diğer kaliüretik ajanlar: Hipokalemi gelişiminin yükselmesi. Potasyum tuzları, potasyum tutucu diüretikler, heparin:Serumdaki potasyum konsantrasyonunda yükselme olabilir ( ” Uyarılar / Önlemler ” bölümüne bakınız ). Digitalis preparatları: Elektrolit konsantrasyonundaki değişmelerin (örn. hipokalemi, hipomagnezemi) bir sonucu olarak digitalis toksisitesinde olası artış. Lityum tuzları: Lityum tuzlarının atılmasında azalma. Bu, serumda artan lityum düzeylerine sebep olabilir ve lityumun kardiyotoksik ve nörotoksik etki riskini arttırabilir.Allopurinol, immünsüpressif ilaçlar, kortikosteroidler, prokainamid, sitostatikler ve kan tablosunu değiştirilebilen diğer maddeler: Kan tablosu değişikliği olasılığını arttırırlar. Metildopa: Hemoliz mümkün. Antidiyabetik ajanlar (insülin ve sülfonilüre deriveleri gibi kan şekerini düşürücü ilaçlarla tedavi): Antidiyabetiklerin etkisinde olası azalma. Enteral uygulanmış iyon değiştiriciler, kolestiramin gibi: Hidroklorotiazid absorpsiyonunda azalma. Kürar tipi kas gevşeticiler: Kas gevşetici etkinin kuvvetlenmesi ve daha uzun süreli olması mümkün. Alkol : Ramipril alkolün etkisini arttırabilir. Paratiroid fonksiyon testleri: Hidroklorotiazid böbrek kalsiyum reabsorpsiyonunu stimule eder ve hiperkalsemiye neden olabilir. Bu, paratiroid fonksiyon testlerini yaparken düşünülmelidir.